ENSKILDA ANSÖKNINGAR

INFORMATION OM ENSKILDA ANSÖKNINGAR TILL SYNSKADADES STIFTELSE I STOCKHOLMS OCH GOTLANDS LÄN

Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län har till ändamål att genom bidrag i lämpliga former

  • 1. främja vård av behövande blinda och synsvaga
  • 2. främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar

Bidrag ges inte till sådan verksamhet som samhället normalt ansvarar för. Bidrag beviljas inte heller i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Bidrag ur stiftelsen måste ha en stark anknytning till ändamålsbestämmelsen.

Vård av behövande blinda och synsvaga


Vård

Begreppet "vård" ges här en tämligen vid betydelse. Bidrag kan beviljas till:

  • * tandvård
  • * behandling

Bidrag kan ocks?lämnas till merkostnader p?grund av synskadan i samband med:

  • * rekreation
  • * sysselsättning
  • * fritidsaktiviteter

Bidrag beviljas i regel inte till:

  • * hjälpmedel som samhället normalt ansvarar för
  • * radio, TV, video eller andra hushållsmaskiner
  • * lagreglerade rättigheter för synskadade

Bidrag till rekreation lämnas i princip endast för merkostnader vid resor inom Sverige.

Eventuella bidrag från landsting, kommun eller annan som inte ersätter lön skall självklart avräknas (ex bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, merkostnadsersättning).

Behövande

En total bedömning görs av situationen för sökande. Ekonomiskt räknas en person som behövande om årsinkomsten är lägre än 193 200 kr/år.

Barn

För barn bedöms föräldrarnas sammanlagda inkomst. Gränsen för ekonomiskt behövande barn ökas med ett halvt basbelopp från 217 350 kr/år till (2019: 211 250 kr/år).

Blinda och synsvaga

Intygas av syncentralen.

Vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar


Begreppet "barn och ungdom" avser i detta sammanhang människor mellan 0 och 20 år. Begreppet "vård och fostran" avser utöver vård enligt ovan även insatser för att stärka självkänslan i samband med fritidsverksamhet (ex läger).

Ansökan

Ansökan ska vara SEB Enskilda Banken tillhanda 15 april, eller 15 september. Beslut som fattas av stiftelsens styrelsen kan ej överklagas. Sökanden meddelas beslutet skriftligt ca 8 veckor efter dessa datum.

Ansökan om bidrag ska göras p?fastställt formulär som erhålls från SRF Stockholms och Gotlands län, telefon 462 4500 eller via hemsidan www.synstiftelseabi.org. Ansökan sänds till Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län, SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag, 106 40 Stockholm.

I ansökan ska finnas beskrivning om bidragsändamål, kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp. Sökandens situation ska även intygas av synkonsulent vid syncentral. Beviljade medel betalas ut i efterhand efter skriftlig rekvisition till Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län, c/o SEB, Enskilda Banken varvid kostnader ska styrkas med kvitto, faktura eller orderbekräftelse. Beslut om beviljade medel gäller i ett år efter beslutsdatum, därefter återföres bidraget och ny ansökan måste göras.