NÄRSTÅENDE FÖRENINGAR

INFORMATION NÄRSTÅENDE FÖRENINGAR

Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län har till ändamål att genom bidrag i lämpliga former

  • 1. främja vård av behövande blinda och synsvaga
  • 2. främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar

Bidrag lämnas till föreningar av synskadade för verksamhet som har anknytning till ändamålet och bedrivs i Stockholms och Gotlands län.

Antalet synskadade medlemmar är underlag för bidragets storlek.

Behövandebegreppet

Föreningens möjlighet till att få stöd från stiftelsen är avhängigt på föreningens egen ekonomiska situation, dvs storleken på eget kapital och föreningens omsättning.

Budget

Föreningens intäkter (medlemsavgift, deltagaravgift, kommunala bidrag, övriga bidrag etc) bör balansera mot kostnaderna och budgeten bör således vara en nollbudget.

Eget kapital

Storleken på eget kapital ( bank/plusgiromedel inklusive reverser, aktier eller andra finansiella instrument) får inte överstiga 50% av föreningens omsättning.

Bidragets storlek

Föreningar med mellan 11 och 25 medlemmar som uppfyller ovan ställda kriterier ersätts med ett grundbelopp på 8200 kr. Föreningar med mer än 25 medlemmar ersätts med 350 kr/medlem7.

Ansökningarna görs för organisationer med motivering till den/de sökta aktiviteterna. Ansökan ska innehålla den sökande organisationens stadgar, senaste årsredovisningen (verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning) och budget för den/de sökta aktiviteterna.

Ansökan ska vara styrelsen för Synskadades stiftelse tillhanda 15 april i elektroniskt format till SynskadadeStockholmGotland@seb.se. Besked kommer att tillställas alla sökanden ca åtta veckor efter dessa datum.