STADGAR

SYNSKADADES STIFTELSE I STOCKHOLMS OCH GOTLANDS LÄN (Stadgarna gäller efter beslut om permutation av Kammarkollegiet den 25 juli 1996)

§ 1. Namn

Stiftelsens namn är Synskadades stiftelse i Stockholms och Gotlands län.

§ 2. Bakgrund

Stiftelsen bildades år 1977 med namnet De Blindas Förenings Understödsstiftelse i Stockholms län. Stiftaren var Synskadades Förbund i Stockholms län. Detta förbund ändrade år 1988 namn till SRF Stockholms och Gotlands län.

§ 3. Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom bidrag i lämpliga former dels främja vård av behövande blinda och synsvaga och dels främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

§ 4. Styrelsen

Stiftelsens styrelse skall bestå av nio ledamöter som utses av styrelsen för SRF Stockholms och Gotlands län. Ledamöterna utses för två år. Vartannat år utses fem ledamöter och vartannat år utses fyra ledamöter.

Styrelsen är beslutför om minst fem ledamöter är närvarande. Stiftelsens styrelse utser inom sig en ledamot att vara ordförande.

§ 5. Säte

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6. Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och verksamhetsberättelse skall senast den 31 mars överlämnas till revisorerna.

§ 7. Revision

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av de två revisorer som utses att revidera SRF Stockholms och Gotlands län, varav en skall vara auktoriserad revisor.

§ 8. Övrigt

I övrigt gäller för stiftelsen bestämmelserna i Stiftelselagen (1994:1220).